Si të menaxhojmë fetarisht virusin Korona?

Besimtari nuk duhet të jetë pjesë e panikut, por të shfaqë natyrë optimiste, duke shpresuar se Allahu do ta mbrojë ose do ta shërojë. Por edhe në rastin më të keq besimtari e di shumë mirë, që çdo gjë nuk ndodh pa caktimin dhe urtësinë e Allahut dhe kjo e shtyn atë, që të ruajë qetësinë, por dhe të këshillojë të tjerët për të njëtën gjë

Share
Read more

A i tregohet të sëmurit me kancer për sëmundjen që ka?

Nëse ia fshehin të vërtetën do të thotë që nuk mund të marrin masat e duhura për të gjetur shërim dhe për ta kërkuar atë. E nëse përballen me të vërtetën do të mobilizohen për të gjetur alternativa më të forta për shërim, duke filluar nga këndimi i Kuranit në formën e rukjes, lutjeve të ndryshme, dhënien e sadakasë e deri te mjekësia alternative.

Share
Read more

Gjykimi rreth abortit

Dijetarët kanë rënë dakord unanimisht, se nëse aborti kryhet pasi është futur shpirti është e ndaluar në mënyrë kategorike dhe sipas shumicës së dijetarëve shpirti futet pasi janë plotësuar 120 ditë, pra pas plotësimit të tre etapave të përmendura në Kuran dhe në hadithin profetik, pikë uji, droçkë gjaku dhe copë mishi e përtypur, secila nga 40 ditë. Shiko ajetin 5 të sures Haxh dhe hadithin nr. 3208 te Buhariu dhe nr. 2643 te Muslimi.

Share
Read more

LHSH ju uron Bajramin e Ramazanit…