gjykimi

Fetva

Gjykimi rreth abortit

Dijetarët kanë rënë dakord unanimisht, se nëse aborti kryhet pasi është futur shpirti është e ndaluar në mënyrë kategorike dhe sipas shumicës së dijetarëve shpirti futet pasi janë plotësuar 120 ditë, pra pas plotësimit të tre etapave të përmendura në Kuran dhe në hadithin profetik, pikë uji, droçkë gjaku dhe copë mishi e përtypur, secila nga 40 ditë. Shiko ajetin 5 të sures Haxh dhe hadithin nr. 3208 te Buhariu dhe nr. 2643 te Muslimi.

Read More

Kibla, revistë sociale, kulturore, fetare e historike 18